20 mart. 2009

NATURA JURIDICĂ A ACTELOR CARE STAU LA BAZA ÎNCASĂRII TAXEI PE POLUARE. CONSECINŢE ŞI CONDUITE. RELEVANŢA STABILIRII NATURII JURIDICE PENTRU JUDECĂTORUL NAŢIONAL.

 • Preliminarii.

Înainte de a dezbate subiectul naturii juridice a actelor care stau la baza încasării taxei pe poluare, trebuie să precizăm care sunt aceste acte pe care le avem în vedere. Astfel, este vorba despre decizia de calcul, referatul de calcul, chitanţa de încasare şi încasarea propriu-zisă a sumei. Problema care se ridică în ceea ce priveşte natura juridică a acestor acte este dacă acestea sunt fie acte administrative fiscale, fie acte administrative individuale, fie alt fel de acte juridice. Vom analiza în cele ce urmează fiecare teză în parte, cu precizări punctuale.

 1. Natură juridică de acte administrativ fiscale.

Opinăm de la bun început că niciunul dintre actele care stau la baza încasării taxei pe poluare nu sunt acte administrative fiscale pentru motive ce ţin în special de definiţia actului administrativ fiscal şi modul în care acesta se comunică, dar şi pentru motive care ţin de logică. În această ordine de idei, înainte de a trece la analiza punctuală a fiecărui act în parte, este necesar să arătăm că, potrivit articolului 41 din Codul de Procedură Fiscală, ”actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale”, potrivit articolului 43 alineatul 2 din Codul de Procedură Fiscală actul administrativ fiscal trebuie să conţină datele de identificare ale contribuabilului sau ale împuternicitului acestuia, motivele de fapt, numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal precum şi posibilitatea de a fi contestat iar potrivit articolului 44 din acelaşi act normativ, actul administrativ fiscal se comunică fie prin primirea actului sub semnătură de către contribuabil sau împuternicitul său, fie prin poştă, e-mail, fax etc. fie prin publicitate.

1.1. Referatul de calcul.

Referatul de calcul care stă la baza emiterii deciziei de calcul este precedat de cererea contribuabilului în sensul efectuării unui calcul matematic ce are la bază diferiţi indici, pentru determinarea în concret a cuantumului taxei pe poluare ce urmează a fi achitată. Deşi conţine elemente de identificare a contribuabilului şi a organului fiscal, referatul de calcul nu conţine posibilitatea de a fi contestat şi nici nu este comunicat acestuia într-unul din mijloacele prevăzute expres de lege. În această ordine de idei, caracterul de act administrativ fiscal al referatului de calcul al taxei pe poluarea nu poate fi susţinut din punct de vedere juridic.

1.2. Decizia de calcul al taxei pe poluare

Discuţia cea mai interesantă este cu privire la decizia de calcul al taxei pe poluare care, la prima vedere, apare ca un veritabil act administrativ. Astfel, acest act conţine elementele esenţiale de identificare a contribuabilului şi a organului fiscal, conţine chiar şi menţiunea că poate fi contestat în condiţiile Codului de Procedură Fiscală. Însă, din conţinutul acestui presupus act administrativ fiscal, nu reiese dovada comunicării acestuia în vreuna din modalităţile prevăzute de articolul 44 din Codul de Procedură Fiscală. Prin urmare, din punct de vedere strict tehnic, decizia de calcul al taxei pe poluare nu este un act administrativ fiscal. Mai mult, în ordinea de idei în care decizia de calcul ”reprezintă titlu de creanţă şi înştiinţare de plată conform legii”, pornind şi de la o definiţie mai completă a actului administrativ fiscal[1], ne întrebăm retoric care este consecinţa neachitării sumei precizată în decizia de calcul? În ordinea de idei a unui veritabil act administrativ fiscal, urmează ca titlul de creanţă să devină titlu executoriu şi presupusa creanţă bugetară să fie încasată silit, obligând astfel contribuabilul să achite un debit pentru o simplă operaţiune matematică, pentru un calcul, toate acestea în ordinea de idei în care înmatricularea autovehiculului nu s-a produs şi nici nu este sigur că se va produce. Prin urmare, considerăm că decizia de calcul al taxei pe poluare nu are nici măcar caracterul unei creanţe bugetare, simplul fapt că executivul arată că aceasta ”reprezintă titlu de creanţă” nefiind suficient în nicio ordine logică sau juridică a ideilor pentru ca aceasta să fie considerată un act administrativ fiscal. În altă ordine de idei, raportat la posibilitatea de contestare a acestei decizii, considerăm că trebuie să ne raportăm obligatoriu la dispoziţiile OUG nr. 50/2008 care reglementează taxa pe poluare. Or, articolul 10 din acest act normativ, arată că ”suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4.” Deci contestaţia împotriva decizie de calcul este limitată ope legis la modalitatea de calcul sub aspectul gradului de uzură al autovehiculului, orice fel de contestaţie în afara limitelor articolului 10 din OUG nr. 50/2008 urmând a fi respinsă. Aşadar, este împotriva gândirii juridice, logice şi fireşti ca decizia de calcul al taxei pe poluare să fie considerată un act administrativ fiscal.

1.3. Chitanţa de încasare a sumei aferente taxei pe poluare.

Deşi este un act juridic în sensul de instrumentum probationis, chitanţa prin care s-a achitat taxa pe poluare nu poate fi considerată un act administrativ fiscal[2] pentru motive ce ţin de elementele de identificare ale contribuabilului, de comunicarea actului, precum şi de posibilitatea ca actul administrativ fiscal să fie contestat. În altă ordine de idei, chitanţa de încasare a sumei aferente taxei pe poluare are înţelesul unei plate nedatorate şi/sau al unei îmbogăţiri fără justă cauză.

1.4. Încasarea propriu-zisă a sumei aferente taxei pe poluare.

Argumentele şi precizările de la punctul 2.3. rămân valabile şi pentru încasarea propriu-zisă a sumei aferente taxei pe poluare. Ce mai este de precizat în ceea ce priveşte încasarea propriu-zisă este că unele instanţe[3], pornind de la raţionamentul greşit că încasarea taxei speciale auto reprezintă ea însăşi un act administrativ fiscal, au pronunţat soluţii în sensul restituirii sumei aferente acestei taxe. Soluţiile sunt fireşti şi corecte, chiar dacă raţionamentul este greşit, deoarece ce interesează în principal este încălcarea prevederilor dreptului comunitar.

Concluzionând, nu se poate susţine că actele care stau la baza încasării sumei aferente taxei pe poluare sunt acte administrative fiscale.

2. Natură de acte administrative individuale.

Prima idee care apare în mod natural, după stabilirea că actele mai sus amintite nu sunt acte administrative fiscale, este că acestea sunt acte administrative fiscale, în înţelesul Legii nr. 554/2004. Însă, din punctul nostru de vedere, nici această teză nu poate fi susţinută, deoarece OUG nr. 50/2008 este eminamente ilegală, raportându-ne strict la dreptul intern[4] şi lăsând la o parte caracterul discordant faţă de prevederile Tratatului C.E. Astfel, potrivit art. 4 alin. 1 din Codul Fiscal, ”orice modificare sau completare a Codului se face numai prin lege”. Or, OUG nr. 50/2008, prin care s-au abrogat dispoziţiile art. 2141-2143 din Codul fiscal nu a fost aprobată prin lege, deci întregile prevederi ale acesteia sunt ilegale şi în consecinţă actele emise în baza acestei ordonanţe de urgenţă nu trebuie să producă efectele juridice ale unui act administrativ. Văzând definiţia legală a actului administrativ, de la articolul 2 alineatul 1 litera c din Legea nr. 554/2004, conform căreia actul administrativ este ”actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice” ne întrebăm retoric: despre ce lege (în sensul de act normativ) este vorba în ceea ce priveşte actele care stau la baza încasării taxei pe poluare? Este OUG nr. 50/2008 un veritabil act normativ faţă de modalitatea în care a intrat în vigoare?

Considerând că răspunsurile la aceste întrebări sunt evidente, opinăm că actele care stau la baza încasării taxei pe poluare nu sunt acte administrative unilaterale, în sensul Legii nr. 554/2004.

3. Care este deci, natura juridică a actelor care stau la baza încasării taxei pe poluare?

Suntem de părere că actele juridice în baza cărora se încasează suma aferentă taxei pe poluare sunt acte juridice hibride, formate din elemente din sfera dreptului public – autoritatea executivă acţionând în regim de putere publică, însă în afara legii – precum şi din elemente din sfera dreptului civil, în sensul în care conduita executivului determină şi constituie o plată nedatorată şi/sau o îmbogăţire fără justă cauză, toate acestea mulate pe răspunderea civilă delictuală a statului român.

4. Consecinţe. Conduite.

În ceea ce priveşte consecinţele stabilirii naturii juridice a actelor mai sus amintite, principala consecinţă este lipsa necesităţii îndeplinirii unei proceduri prealabile introducerii unei acţiuni în faţa instanţei, fie că procedura prealabilă îmbracă forma prevăzută de articolul 205 şi următoarele din Codul de Procedură Fiscală, fie forma prevăzută de articolul 7 din Legea nr. 554/2004.

Consecinţele aplicării riguroase a legii, în sensul că OUG nr. 50/2008 este inaplicabilă şi nu produce efecte juridice, sunt de natură a plasa un nor de ambiguitate asupra posibilităţilor concrete pe care contribuabilul le are în vederea restituirii sumelor încasate ilegal cu titlu de taxă pe poluare. Opinăm că acesta trebuie pur şi simplu să solicite Administraţiei Finanţelor Publice restituirea sumelor încasate ilegal, apoi, în funcţie de răspunsul acordat, să se adreseze instanţei de contencios administrativ sau fiscal. Totodată, contribuabilul are la dispoziţie contenciosul civil, însă, din motive care, îndrăznim a spune, ţin de îngrădirea dreptului la justiţie – şi ne referim aici la obligativitatea timbrării la valoare – acest tip de contencios este unul mai puţin preferabil[5].

5. Relevanţa stabilirii naturii juridice a actelor care stau la baza încasării taxei pe poluare pentru judecătorul naţional.

În ceea ce priveşte relevanţa stabilirii naturii juridice a actelor care stau la baza încasării taxei pe poluare pentru judecătorul naţional chemat să soluţioneze o pricină în care, într-un fel sau altul, se solicită restituirea sumei încasate ilegal cu titlu de taxă pe poluare, aceasta ar trebui să fie indiferentă, deoarece, potrivit celebrei jurisprudenţe a C.J.C.E. în cazul Simmenthal[6], judecătorul naţional are obligaţia de a asigura realizarea efectului deplin al normelor comunitare, lăsând neaplicată, orice dispoziţie contrară din legislaţia naţională. Însă, din păcate, mulţi judecători puşi în faţa aplicării directe a dreptului comunitar în dauna oricăror prevederi contrare ale legislaţiei naţionale, se cramponează în diverse ”probleme” şi ”uită” sau pur şi simplu nu ştiu de aplicarea directă a normelor comunitare.

6. Concluzii.

Stabilirea naturii juridice a actelor care stau la baza încasării taxei pe poluare este un subiect important pentru judecătorul naţional care nu se consideră sau nu ştie să se considere şi judecător comunitar în adevăratul sens al cuvântului. Faţă de argumentele prezentate mai sus, argumente bazate strict pe principiile de drept naţional şi pe prevederi legale exclusiv naţionale, actele în baza cărora s-a încasat taxa pe poluare apar tot ca ilegale, acest caracter ilegal urmând a fi constatat de către judecătorul naţional.


[1] Actul administrativ fiscal a fost definit în literatura de specialitate ca fiind ”manifestarea de voinţă a organelor fiscale făcută în exercitarea funcţiei de administrare a creanţelor fiscale, în scopul de a produce efecte juridice, adică de a stabili, modifica sau stinge drepturi şi obligaţii fiscale, a căror realizare este garantată prin posibilitatea de a recurge la forţa de constrângere a statului, în condiţiile prevăzute de dreptul subiectiv”. A se vedea Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca, Suspendarea efectelor actului administrativ fiscal, în Revista Dreptul, nr. 1-2007, p. 121.

[2] A se vedea, pentru detalii, Viorel Papu, Mijloace juridice de recuperare a taxei de primă înmatriculare, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 4/2008, p. 55.

[4] A se accesa, mai mult sau mai puţin în aceeaşi ordine de idei, http://www.juridice.ro/note-studii-opinii/taxa-prima-inmatriculare-poluare-efecte-juridice-oug-50-2008.html.

[5] Pentru detalii în ceea ce priveşte contenciosul civil în materia taxei speciale auto, a se vedea V. Papu, op.cit. p. 57-60.

[6] A se vedea, pentru detalii, Dănuţ Cornel Ungur, Taxa specială plătită la prima înmatriculare a autoturismelor în România şi incompatibilitatea acesteia cu dreptul comunitar, în Revista Română de Drept Comunitar, nr. 2/2007, p. 53.

 1. Andrei Pap 8 mai 2009 | reply

  acesta decizie de calcul daca tot se pretinde ca reprezinta titlu executoriu, poate fi desfiintata in instanta in situatia in care autovehiculul ptr care s-a stabilit taxa din decizie este avariat intr-o proportie in care nici nu mai merita reparat si evident nu se va mai dispune inmatricularea sa…care este temeiul legal in baza careia se poate deschide o actiune in justitie ptr anularea deciziei de calcul, Legea 554/2004 cumva ???

  In speranta ca voi primi un raspuns prompt va multumesc anticipat !!!

 2. Viorel Papu 9 mai 2009 | reply

  Temeiul legal, în principiu, este art. 10 alin 1 din OUG 50/2008 raportat la art. 205 şi urm. din C.proc.fisc.

  În subsidiar, se poate alege calea contenciosului administrativ sau chiar a contenciosului civil.

 3. Andrei Pap 9 mai 2009 | reply

  Va multumesc ptr raspunsul dvs prompt stimate domn avocat !

  …inteleg din cele postate de dvs ca ptr a se dispune anularea unei decizii de calcul in situatia in care autovehiculul nu se va mai inmatricula si astfel taxa ar deveni inutil achitata, trebuie urmata procedura instituita de art.205 si urm. din C.proc.fiscala si in functie de rezultat se poate ajunge in instanta in contencios administrativ fara riscul ca cererea sa fie respinsa ca prematur introdusa,intrucat procedura administrativa prealabila a fost urmata, ma insel cumva…!?

  Va multumesc inca o data si felicitari ptr articolele dvs pe care le-am citit cu f. mare interes pe juridice.ro, in special cele referitoare la controversata taxa pe poluare si nu numai…Mult succes in cariera dvs onorabila de avocat si sper ca intr-o buna zi sa ajugem colegi de breasla…Toate cele bune !!!

 4. snagov 11 nov. 2009 | reply

  Domnule avocat,am achitat taxa pe poluare in suma de 680 E in data de 21.11.2008,am dat in judecata A.F.P.in septembrie 2009, pt. a-mi primi banii inapoi, invocind tratatele comunitare uzuale in acest caz(art.28 si art 90.paragraful I,art.148 din legea supremasi art.16 alin.1,etc..).La proces judecatorul mi-a spus ca A.F.P.a depus un document in care se spune ca:”actiunea mea este nefondata deoarece nu am respectat termenul de 30 de zile pt. contestatie,precizat in decizia de calcul al taxei pe poluare emisa de A.F.P.la data de 21.11.2008″.PE DATA DE 09.11.2009 A AVUT LOC PROCESUL SI A RAMAS IN PRONUNTARE, URMAND CA EU SA PRIMESC SOLUTIA ACASA.DACA JUDECATORUL NU-MI DA CASTIG DE CAUZA VOI FACE RECURS…DAR CE VOI SPUNE IN CEREREA PT.RECURS? DAR IN MOTIVAREA EI?[Va rog frumos sa-mi raspunde-ti,pentru ca nu am nici cea mai mica idee cu privire la ceea ce trbuie facut]

 5. Viorel Papu 11 nov. 2009 | reply

  Aşteptaţi sentinţa acasă şi după aceea, dacă vi s-a repsins pentru lipsa procedurii prealabile (contestaţie) folosiţi argumentele pe care le-am expus mai sus.

  Succes!

 6. A.Pap 14 nov. 2009 | reply

  Bun gasit din nou !!!…revin cu un nou comentariu pe acest subiect intrucat ma aflu si eu in neplacuta situatie ca domnul de mai sus, de a-mi fi respinsa actiunea prin care s-a solicitat restituirea taxei tinand seama de caracterul ei ilegal, ce a retinut instanta este interesant (mai mult sau mai putin):

  1.”(…)Instanta retine ca la data de 01.07.2008 a intrat in vogoare OUG 50/2008 pt instituirea taxei de poluare ptr autovehicule care in preambul expune motivele acestei ordonante respectiv necesitatea asigurarii protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte ptr imbunatatirea calitatii aerului si ptr incadrarea in valorile limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu si necesitatea adoptarii de masuri ptr a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurosprudentei CJCE, avand in vedere faptul ca aceste masuri trebuie adoptate in regim de urgenta ptr evitarea oricaror consecinte juridice negative ale situatiei actuale.

  2.Acest act normativ a urmarit suspendarea procedurii de “infringement”, respectiv procedura privind constatarea incalcarii de catre ROmania, ca stat membru UE, a normelor comunitare in vigoare, in speta ale art.90 din Tratatul CE, prin reglementarea taxei de prima inmatriculare.

  3.In cadrul procedurii de “infringement” CE nu a contestat niciodata instituirea taxei ca atare ci a solicitat reasezarea modalitatii de calcul in sensul armonizarii legislatiei cu cea europeana invocand necesitatea respectarii prevederilor art.90 din Tratatul CE…

  4.Problema nesocotirii normelor comunitare nu se pune in cazul autovehiculelor noi, deoarece taxa care se plateste cu ocazia primei inmatriculari in Romania, este acceasi , indiferent de provenienta lor, respectiv din productia interna, import sau din alte echizitii intracomunitare, ci se pune in legatura cu autovehiculele second hand provenite din achizitii din alte state membre, acestea fiind supuse, in reglementarea anterioara (art.214.1-214.3 C.fiscal), unui nivel ridicat de taxare, ce reprezinta o bariera privind libera circulatie a marfurilor. In acest caz prima recomandare a CE a fost ca taxa sa se reduca pe masura ce valoarea autoturismului scade.

  5. In acest sens la elaborarea noii legislatii s-au avut in vedere recomandarile CE privind: stabilirea unui coeficient de reducere a taxei, care sa conduca la diminuarea taxei de poluare proportional cu deprecierea reala a auto.; cuantumul taxei sa nu depaseasca valoarea reziduala a taxei aferenta auto. cu aceeasi marca si vechime, deja inmatriculate in Romania; asigurarea unui sistem de rambursarea taxei reziduale, in cazul revanzarii auto. intr-un alt stat membru sau al exportului; asigurarea unei proceduri de contestare a taxei de poluare auto, atunci cand platitorul este nemultumit de nivelul taxei percepute.

  6. De asemenea, s-a avut in vedere Rezolutia Parlamentului European adoptata in data de 11.03.2008 privind politica europeana in domeniul transportului durabil.Tinand seama de politicile europene in domeniul energiei si mediului, prin acest document se sublineaza impactul negativ al poluarii ca rezultat al dezvoltarii aglomerarilor urbane si a cresterii nr de auto.conform previziunilor Comisiei, sectorul transporturilor utilizeaza cca 70% din cantitatea totala de carburanti consumata la nivelul UE, iar emisiile de gaze sunt in continua crestere.

  7.In aceste conditii,P.European a considerat ca trebuie doptate la nivelul tuturor statelor membre o combinatie de masuri, ca sa includa in special: progresele tehnologice,instrumente de piata (taxe/tarife bazate pe impactul asupra mediului sau gradului de aglomerare a traficului, stimulente fiscale, un sistem de comercializare a cotelor de emisie-ETS-ca sa tina cont de caracteristicile specifice ale diferitelor moduri de transport).

  8.Instanta concluzioneaza, fata de cele aratate mai sus, ca actuala regelementare normativa tine seama de normele comunitare (chiar in cuprinsul OUG 50/2008 se arata ca s-a avut in vedere Regulamentul CE nr,715/2007 si mai multe directive si jurisprudenta comunitara (cauza nr.C-313/05 Brezezinski din 18.01.2007 si cauza nr.C 426/07 Krawczynscky), jurisprudenta care nu respinge de plano instituirea unei taxe , accize care trebuie platita cu ocazia primei inmatriculari a unui vehicul intr-un stat membru, ci face referiri cu privire la cuantumul maxim pe care acesta nu poate sa il depaseasca.

  9. In speta nu au fost nesocotite dispozitiile art.90 primul paragraf din Tratat, acre potrivit jurisprudentei aratate mai sus, trebuie interpretat in sensul ca se opune unei taxe aplicate autoturismelor in temeiul primei lor inmatriculari pe teritoeiul uni stat membru, in masura in care valoarea taxei aplicata anumitor vehicule de ocazie achizitionate in alt stat membru, depaseste valoarea reziduala a aceleasi taxe incorporata in valoare de piata a vehiculelor similare inmatriculate anterior in statul membru care instituie aceasta taxa.

  10. Potrivit dispozitiilor art.8,alin.2 din OUG 50/2008, valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita ptr respectivul auto. daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.
  Nu s-a dovedit in speta ca valoarea taxei de poluare impuse cu ocazia primei inmatriculari a autovehiculului reclamantului in Romania depaseste valoarea reziduala a aceleasi taxe incorporata in valoarea de piata a vehiculelor similare inmatriculate anterior in Romania.

  11. Reclamantul sustine ca este incalcat principiul nediscriminarii produselor provenind din spatiul comunitar fata de produsele interne, deoarece taxa este perceputa numai pt auto.inmatriculate in alt stat membru si reinmatriculate in Romania, in timp ce auto.deja inmatriculate deja in Romania,la o noua inmatriculare, taxa nu este perceputa.Sustinerea reclamantului este nefondata din doua motive:

  a) taxa este platita o singura data, cu ocazia primei inmatriculari intr-un stat membru, deci nu se pune problema platii ei la o reinmatriculare a vehiculului in acelasi stat.La scoaterea auto. din parcul national valoarea reziduala este restituita(…), astfel ca nu poate fi vorba despre o impunere discriminatorie intre statele membre.Taxa nu poate fi perceputa auto.deja inmatriculate deja in Romania deoarece legea nu poate retroactiva.

  b) fiind o taxa de poluare , in mod firesc ea se aplica noilor poluatori ce intra in parcul auto national.De vreme ce un auto. a fost inmatriculat anterior intrarii in vigoare a OUG 50/2008, cu ocazia unei reinmatriculari acesta nu este un poluator nou, ptr a fi perceputa taxa de poluare(…)”

  N-ar strica ceva opinii, sfaturi, si sunt curios daca ati achiesa la solutia instantei de fond, in eventualitatea in care -prin absurd vorbind- ati face parte din instanta de recurs…

  Toate cele bune!!!

  A.Pap

 7. Viorel Papu 14 nov. 2009 | reply

  Cunosc această abodare,a fost prezentată de către domnul Lucian Gherman aici: http://www.infolegal.ro/colocviu-csde-taxa-auto-discutata-de-avocati-si-judecatori-de-prestigiu/2009/03/19/ . Personal nu sunt de acord cu acest punct de vedere, deşi este fondat pe anumite norme, dispoziţii, hotărâri etc. ale CE. Din punctul meu de vedere taxa este clar discriminatorie şi ilegală pentru că:

  – nu se aplică tuturor poluatorilor din România;
  – scade pe măsură ce autovehiculul este mai vechi (deci poluează mai mult);
  – se aplică nu la prima înmatriculare pe teritoriul CE, aşa cum ar sugera instanţa de fond, ci la înmatricularea pentru prima dată pe teritoriul României;
  – reprezintă o taxă similară, deci vorbim de o dublă taxare, cu impozitul anual pe autovehicul, care, la fel ca taxa pe poluare, are ca principal crtiteriu de calcul capacitatea cilindrică;
  – trebuie analizată şi evoluţia taxei: În prezent, prin OUG 218/2008 s-a ”instituţionalizat” caracterul discriminatoriu, arătându-se aşa: ”având în vedere: concluziile analizei gradului de adâncire a crizei financiare şi economice în luna octombrie, care relevă o scădere importantă a pieţelor auto şi a producţiei industriei furnizoare, precum şi măsurile de susţinere a sectorului de automobile, afectat de criza financiară internaţională; faptul că Guvernul României se preocupă de luarea măsurilor care să asigure păstrarea locurilor de muncă în economia românească, iar la un loc de muncă în industria constructoare sunt 4 locuri de muncă în industria furnizoare”.

  Este adevărat că pentru autovehiculele pentru care s-a plătit taxa între 1.07.2008 şi 11.12.2008 instanţele tind să respingă acţiunea de restituire, în mod netemeinic spun eu.

  Într-un dosar pe care l-am pierdut la fond la Tribunalul Constanţa, pe motiv că taxa ar fi legală (plătită la 25.07.2008), în urma recursului, Curtea de Apel Constanţa a admis recursul şi a admis acţiune. În momentul în care voi fi în posesia deciziei (pronunţată în 30.10.2009) o voi face publică.

  Mult succes!

 8. A.Pap 14 nov. 2009 | reply

  multumesc…sunt absolut de acord cu ce spuneti dvs, mai ales ca instanta de fond prin motivarea ei nu m-a convins deloc ca aceasta taxa ar fi legala (cel putin dintr-un anumit pct de vedere).

  actiunea de care va spuneam a fost fundamentata pe:

  -o hotarare pronuntata de Tribunalul Cluj ramasa de altfel irevocabila, in care s-a constatat ca OUG 50/2008 incalca dispozitii din Tratatul CE si astfel confera taxei un caracter ilegal.

  -prin intermediul unor „NOTE SCRISE” depuse la dosar,am invederat instantei faptul ca printr-o decizie prin care s-a respins o exceptie de neconsitutionalitate, CCR a retinut faptul ca actuala taxa,nu retroactiveaza (art.11 OUG 50/2008), este una si aceeasi cu predecesoarea sa chiar daca este instituita printr-un act normativ distinct, iar faptul ca majoritatea instantelor au dispus restituirea taxei, eventuala nelegalitate/netemeinicie putea fi verificata utilizand caile de reformare prevazute de lege, ci nu printr-un control de constitutionalitate. (vezi Decizia CCR nr.499/2009)

  -in aceleasi „NOTE SCRISE” de care instanta constat ca nu a tinut cont, din moment ce nu face nici o mentiune in cuprinsul hotararii, am pus in vedere si faptul ca Statul austriac confruntandu-se cu aceeasi situatie ca actuala din Romania, in materie de taxa auto, a suferit o condamnare in fata CJCE curtea retinand ca a avut loc o incalcare a art.28,30,90 din Tratatul CE.(vezi Cauza C-524/2007 Comisia CE c. Austria)

  – de asemenea, modul in care este formultata actuala reglementare -scutind de la plata autovehiculele noi EURO 4 cu o capacitate cilindrica sub 2000 cmc care se inmatriculeaza pe perioada 15 dec.2008-15 dec.2009- confera taxei un caracter protectionist la nivelul industriei autovehiculelor noi din tara noastra (argument intarit si de preambulul OUG.208/2008 si OUG 218/2008).

  …in acest sens Comisia E.in luna iunie 2009, a solicitat Romaniei adresandu-i o „scrisoare de somare” (prima etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar prevăzută la articolul 226 din Tratatul CE), sa modifice actuala reglementare si daca nu se primeste un raspuns satisfacator in termen de 2 luni, se va trece la urmatoarea etapa, recte,emiterea unui aviz motivat si, în final, se poate prezenta cazul în fata Curtii de Justitie. (vezi comunicatul IP/09/1012 Bruxelles, 25 iunie 2009)

  …pana acum nu stiu sa se fi facut vreo modificare legislativa publicata in M.Of. si chiar daca s-ar produce, taxa fiind platita in temeiul/sub imperiul vechii reglementari pe care Comisia o contesta, momentan aceasta are un caracter vadit ilegal, iar daca acest caracter ar fi inlaturat printr-o noua reglementare, dar considerandu-se in acelasi timp ca si pana la „ultima modificare legislativa intervenita” s-a platit o taxa legala, ar insemna ca legea sa retroactiveze ceea ce contravine art.15 din Constitutie…sa imi spuneti daca ma insel cumva?

  O alta nedumerire a mea este: de ce instanta nu a tinut seama de argumentele relevante prezentate in acele „NOTE SCRISE”, avea dreptul sa nu o faca ???

  Sper ca la Curtea de Apel Timisoara sa se pronunte o solutie mult mai clara indiferent daca aceasta imi va fi favorabila sau nu, dar vreau sa fiu absolut convins de catre instanta de judecata ca intr-adevar taxa este legala/nelegala…

  Toate cele bune si, in eventualitatea in care vreodata veti avea nevoie de material de studiu referitor la controversata taxa cat si a predecesoarei sale (analize, decizii CCR, sentinte, opinii din partea CE), va stau la dispozitie, putand fi contactat pe adresa de mail
  andrei_pap87@yahoo.com

  Cu prietenie,
  A.Pap

 9. adina 20 nov. 2009 | reply

  Domnule avocat, am achzitionat in septembrie 2009 o masina fabricata si inmatriculata in Germania in anul 2001, cu o capacitate cilindrica de 1242, Euro4 si CO2 – 142. Am depus actele pentru stabilirea taxei de poluare si am primit decizia de la directia finantelor ca am 0 lei taxa de poluare. Am depus documentatia pt. inmatriculare, iar cei de acolo au spus ca nu au mai intalnit asa ceva. Mi-au preluat actele, mi-au inmatriculat masina si totul e ok. Intrebarea mea este: s-ar putea ca cei de la finante sa fi gresit calculul taxei (desi toate datele masini sunt corect trecute in decizie, inclusiv data primei inmatricularii 2001)? Iar daca l-au gresit pot sa ma someze la un moment dat (cand isi dau seama ca au gresit) sa plateasc? Chiar si cu penalitati? Nu stiu ce sa fac, eu am fost de buna credinta am depus documentatia si m-am dus sa platesc taxa…dar la trezorerie au spus ca nu au ce incasa din moment ce pe decizie scrie 0 lei.Iar daca ma vor soma sa platesc la un moment dat ce trebuie sa fac? Ca eu nu mai ma plimb in timpul serviciului sa le platesc taxa.

 10. Pk 5 feb. 2011 | reply

  Am o masina pentru care am platit taxa 1250 euro . Acum vreau sa o scot din parcul auto national . In momentul aceasta taxa este 8050 euro . Voi primii acesti bani inapoi ?

 11. Viorel Papu 6 feb. 2011 | reply

  In minunata reglementare nationala, a OUG 50/2008, dar, aşa ar trebui, să primiţi înapoi suma mai mare… Sunt convins însă că nu veţi primi niciun leu înapoi, poate doar suma mai mică

 12. Pk 4 mart. 2011 | reply

  Multumesc pentru raspuns, eu o sa incerc sa termin aceasta procedura , sa vedem ce se va intampla . Normal asa ar trebui fiindca masina este prima data inmatriculata in martie 2009, deja am intrebat la fisc si au zis ca da voi primii acesti bani , dar pana nu ii primesti nu stii niciodata la ce sa te astepti.

 13. florin 26 oct. 2011 | reply

  buna ziua ! si eu sunt in aceasta situatie…..dumneavoastra ati primit banii ? (valoarea reziduala a taxei ) ce suma v-au dat ? multumesc !

 14. florin 26 oct. 2011 | reply

  v-as fi recunoscator, daca ma sunati…0729456457 …

 15. TIBERIU56 2 nov. 2011 | reply

  Sunt in aceeasi situatie de recuperare a valorii reziduale din taxa (in urma unui accident).
  1. Ce suma ati primit?
  2. La capitolul acte necesare: Mi se solicita sa predau masina la o firma autorizata in vederea dezmembrarii si sa aduc un act de acolo. Asta nu este posibil deoarece masina avariata reprezinta proba materiala in proces.
  As dori sa stiu daca aceasta solicitare este legala si daca poate sa-mi refuze restituirea pe acest considerent.
  Va multumesc anticipat

 16. Marc 10 ian. 2012 | reply

  Raspuns pentru Pk si Florin:

  Cf legii no.9/2012, art7 alin (2) ” Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national. ”

  Iar daca se coreleaza cu alin.5 din acelasi articol, ” In situatia in care valoarea reziduala a taxei, calculata conform prezentului articol, este mai mare decat taxa achitata la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, se restituie valoarea reziduala in limita taxei achitate. ”

  In concluzie, nu veti primi decat maxim ceea ce deja ati platit, adica taxa reziduala la valoare taxei platite la inmatriculare…

 17. TIBERIU56 1 mart. 2012 | reply

  Domnule Marc. Vorbiti va rog in cunostinta de cuza. Legea la care va referiti nu era in uz la vremea respectiva.

 18. florin 19 mart. 2012 | reply

  revin cu aceasta problema..deorece intre timp legea sa modificat, se pare,….se returneaza valoarea reziduala a taxei …doar in cazul in care masina este exportata sau vanduta in alt stat …in cazul dezmembrarii se pare nu se mai returneaza banii???…daca stiti mai in amanunt …poate ma ajutati si pe mine cu un raspuns….multumesc !

Leave a Comment